Narzędzia specjalistyczne i wyposażenie warsztatów

Kodeks postępowania

KODEKS POSTĘPOWANIA


kodeks postępowania Fiat Group

Fiat S.p.A. i jego spółki kontrolowane (1) (wspólnie „Fiat”) to międzynarodowy koncern przemysłowy, który z racji swoich rozmiarów i geograficznego zasięgu prowadzonej działalności odgrywa znaczącą rolę w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych społeczności oraz krajów, w których działa.

 

Misją Grupy Fiat jest tworzenie i wzrost wartości poprzez dostarczanie innowacyjnych produktów i usług w celu jak najlepszego spełnienia wymagań klienta, w poszanowaniu prawowitych interesów wszystkich kategorii udziałowców (2). Grupa Fiat prowadzi swoją działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, bezstronny i etyczny, w polityce kadrowej stosuje zasadę równości i uczciwości, gwarantuje bezpieczeństwo pracowników, promuje i zachęca do świadomej postawy proekologicznej oraz przestrzega wszelkich przepisów prawnych obowiązujących w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Jednakże, w przypadku, gdy przepisy obowiązujące w danym ustawodawstwie są mniej rygorystyczne, aniżeli zasady zawarte w niniejszym Kodeksie postępowania (oraz w Wytycznych Grupy Fiat zwanych „Kodeksem"), przepisy Kodeksu mają znaczenie nadrzędne.

 

Wszystkie relacje biznesowe powinny być uczciwe i lojalne oraz prowadzone bez jakiegokolwiek konfliktu interesów firmowych i osobistych. W tym celu, Grupa wymaga, by wszyscy jej członkowie zarządu, kierownictwo i inni pracownicy przestrzegali najwyższych standardów zachowań w trakcie wywiązywania się ze swoich obowiązków, jak określono w niniejszym Kodeksie i w polityce oraz w Wytycznych, do których Kodeks się odwołuje.

 

Grupa Fiat podziela zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, głównych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Wytycznych OECD skierowanych do firm wielonarodowych. W związku z tym, celem Kodeksu, konkretnych sposobów działania i polityki Grupy Fiat jest zgodność z takimi Wytycznymi.

 

Kodeks pełni rolę przewodnika i stanowi wsparcie dla każdego członka zarządu, kierownika oraz innego pracownika Grupy Fiat w celu jak najskuteczniejszego wdrażania misji Grupy.

 

Kodeks jest podstawowym elementem działalności całej Grupy.

 

Zgodnie z powyższym, Grupa Fiat zobowiązuje się do:

- zagwarantowania natychmiastowego rozpowszechnienia Kodeksu w całej Grupie i u wszystkich odbiorców Kodeksu;

- zagwarantowania, że wszystkie aktualizacje i zmiany zostały natychmiast przekazane do wiadomości wszystkim odbiorcom Kodeksu;

- dostarczania odpowiedniego wsparcia szkoleniowego i informacji poprzez udostępnianie odpowiedniego wsparcia w razie wątpliwości w zakresie interpretacji Kodeksu;

- zagwarantowania, że jeżeli ktokolwiek zasygnalizuje naruszenie Kodeksu w dobrej wierze, nie będzie podlegać żadnym formom szantażu;

- nakładania uczciwych sankcji dostosowanych do sposobu naruszenia Kodeksu oraz egzekwowania tych sankcji w jednakowy sposób w stosunku do członków zarządu, kierownictwa oraz innych pracowników (a także ewentualnie osób trzecich), którzy powinni przestrzegać niniejszego Kodeksu;

- okresowej kontroli przestrzegania przepisów Kodeksu.

 

Grupa Fiat zachęca członków zarządu, kierownictwo, pozostałych pracowników oraz osoby trzecie do wysuwania komentarzy i konstruktywnych sugestii w odniesieniu do Kodeksu, jego zastosowania i związanych z nim zagadnień.

 

Grupa Fiat dokłada wszelkich starań, aby zasady Kodeksu były znane również doradcom, dostawcom i wszelkim innym podmiotom, które prowadziły kiedykolwiek interesy z Grupą. Grupa Fiat nie nawiązuje współpracy ani nie kontynuuje relacji biznesowych z osobami trzecimi, które odmawiają przestrzegania zasad Kodeksu.

 

Kodeks Postepowania

 

 

(1) Por. Załącznik A zawierający definicję spółki kontrolowanej.

 

(2) W Kodeksie przez „udziałowców" rozumie się podmiot, wspólnotę lub organizację, która ma wpływ na działanie jednej lub wielu Spółek Grupy i która ponosi skutki materialne takich działań. Mogą to być podmioty wewnętrzne (na przykład pracownicy) lub zewnętrzne (na przykład klienci, dostawcy, akcjonariusze, wspólnoty lokalne) i uwzględniają przyszłe pokolenia.


ikona lupy
Sieć Magneti Marelli
Warsztaty

Dystrybutorzy