Narzędzia specjalistyczne i wyposażenie warsztatów

MARKETING

Marketing cz. 1

Cena 300.00 PLN

Zakres szkolenia:


Obsługa Klienta w serwisie samochodowym:

 • Jakość obsługi klienta serwisu samochodowego
 • Jakość obsługi
 • Naprawa postrzegana przez klienta
 • Poszukiwanie serwisu przez klienta
 • Jakość postrzegana a jakość oferowana
 • Wywieranie nacisku na podświadomość klienta
 • Znaczenie reklamacji w biurze obsługi klienta
 • Odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji
 • Reklamacje – analiza i rozpatrywanie
 • Usługa serwisowa oraz różne sposoby jej wykonywania
 • Najczęstsze przyczyny odejścia klientów
 • Utrzymanie klienta

Organizacja serwisu samochodowego:

 • Strategia rozwoju serwisu
 • Wizerunek serwisu samochodowego
 • Standardy dotyczące rozmowy z klientem
 • Przebieg naprawy pojazdu w serwisie samochodowym
 • Wydanie samochodu po naprawie
 • Kontakt z klientem po naprawie
 • Kontrola jakości wykonywanych usług w serwisie samochodowym
 • Standardy wykonania usług w serwisie samochodowym
 • Pozycjonowanie serwisu samochodowego
 • Sprzedaż usług serwisowych

Marketing cz. 2

Cena 300.00 PLN

Zakres szkolenia:


Dotyczy odpowiedzialności serwisu z tytułu:

 • Gwarancji
 • Rękojmi
 • Niezgodności towaru z umową.
 • Warunki utrzymania rękojmi
 • Zleceniodawca – wymogi ustawowe aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny
 • Notatki służbowe
 • Gwarancja
 • Przepisy prawa w zakresie gwarancji
 • Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanej przez serwis samochodowy
 • Wyłączenie gwarancji
 • Utrata gwarancji
 • druk gwarancji
 • Rękojmia
 • Przykładowe interpretacje sądowe

Niezgodności towaru z umową:

 • Domniemanie
 • Roszczenia konsumenta
 • Reguła 14 dni na odpowiedź
 • Odpowiedź na żądanie naprawy lub wymiany towaru
 • Okres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
 • Przedawnienie roszczeń konsumenta

 

Marketing cz. 3

Cena 300.00 PLN

Zakres szkolenia:

 • System zarządzania jakością
 • Kryteria dotyczące jakości
 • Użyteczne środki pomocnicze
 • Organizacja i planowanie
 • Zasada Pareto
 • Zasada Eisenhowera
 • Zarządzanie czasem serwisowym
 • Pieczęcie serwisowe z uwzględnieniem przepisów unijnych MVBER
 • Przepisy prawa, a usługa serwisowa
 • Zlecenie serwisowe w korelacji z odpowiedzialnością dopuszczenia pojazdu do ruchu
 • Wzór zlecenia serwisowego
 • Regulamin pracy serwisu
 • Polityka jakości
 • Przyjęcie klienta w serwisie
 • Wywiad usterkowo-serwisowy
 • Ankieta satysfakcji klienta
 • Uwarunkowania prawne i wymogi rynku motoryzacyjnego
 • Serwis niezależny - obsługa samochodów w okresie gwarancji
 • Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia
 • Kiedy w serwisie do rozliczeń stosuje się przepisy umowy o dzieło
 • Kiedy samochód może stanowić zabezpieczenie w poczet zapłaty za wykonaną usługę
 • Części używane, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko naturalne
 • Przykłady rzeczywistych opinii sądowych w sprawach o błędy serwisowe

Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramowania. Cześć I

Cena 300.00 PLN

Zakres szkolenia:

 

Wymogi ustawowe dotyczące kontroli

 • Zawiadomienie o planowanej kontroli
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 • Czas trwania kontroli
 • Stosowanie niedozwolonych praktyk podczas kontroli
 • Konsekwencje niedozwolonych praktyk
 • Unormowania prawne w przypadku wystąpienia zaniedbań ze strony kontrolera

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Organizacja warsztatu zgodna obowiązującymi przepisami
 • Wymogi  stawiane  przez PIS
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do kontroli
 • Najczęstsze błędy popełniane w warsztatach
 • Obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy
 • Uprawnienia kontrolowanego podczas kontroli PIS
 • Przebieg czynności kontrolnych w aspekcie procedur prawnych
 • Zakończenie kontroli
 • Omówienie procedur odwoławczych

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 • Uregulowania prawne dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zasady kierowania zespołem pracowników wywierające nacisk na respektowanie przepisów prawnych
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Zakres uprawnień inspektorów pracy
 • Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Lustracja środowiska pracy podczas przeprowadzanej kontroli
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości przez pracodawców
 • Protokół pokontrolny
 • Sankcje i kary w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
 • Zasady i formy odwołania się od przeprowadzonej kontroli

 Kontrola Oprogramowania

 • Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli oprogramowania
 • Organy uprawnione do kontroli
 • Obowiązki kontrolowanego
 • Odpowiedzialność prawna za posiadanie nielegalnego oprogramowania

Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramowania. Cześć II

Cena 300.00 PLN

Zakres szkolenia:


Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Podstawy prawne funkcjonowania UOKIK
 • Stworzenie programów serwisowych i magazynowych zgodnych z wymogami UOKIK
 • Główne zdania kontrolerów podczas czynności kontrolnych
 • Zasady przeprowadzenia kontroli
 • Unormowania prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Poprawność procedur serwisowych a wymogi stawiane przez przepisy
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Konsekwencje kontroli w przypadku uchybień

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 • Przepisy z zakresu ochrony środowiska
 • Wyposażenie warsztatu zgodne z wymogami narzuconymi przez przepisy
 • Dokumenty wymagane przez WIOŚ w zakresie usług naprawczych
 • Obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów
 • Obowiązki sprawozdawcze właścicieli warsztatów
 • Aktualne  uregulowania związane  z substancjami chemicznymi
 • Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców
 • Najważniejsze uprawnienia Inspektora Ochrony Środowiska
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Skutki nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

 • Podstawy prawne działania PSP
 • Procedury warsztatowe przy jednoczesnym spełnianiu wymogów ochrony środowiska i wymogów stawianych przez PSP
 • Przygotowanie się do czynności kontrolno rozpoznawczych
 • Wymagany stan faktyczny w warsztacie samochodowym
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji do kontroli
 • Weryfikacja warunków zabezpieczenia ppoż.
 • Skutki nieprawidłowości podczas kontroli
 • Zasady sporządzania protokołu pokontrolnego
 • Wydawanie decyzji administracyjnych
 • Procedury odwołania się od decyzji administracyjnej

Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego

 • Podstawy prawne działania UDT
 • Przedmiot działania i kompetencje UDT
 • Uprawnienia UDT
 • Dyrektywy jakie powinny spełniać dźwigniki samochodowe
 • Dokumentacja podczas kontroli
 • Formy przebiegu  czynności kontrolnych w świetle obowiązującego prawa
 • Konsekwencje wynikające z nieprawidłowości podczas kontroli
 • Protokół pokontrolny – prawa i obowiązki kontrolowanego

Kontrola Poczty Polskiej

 • Podstawy prawne funkcjonowania Poczty Polskiej
 • Obowiązki ustawowe nałożone na przedsiębiorców
 • Kontrola uiszczania opłat abonamentowych
 • Konsekwencje nieopłacenia abonamentu

Kontrola Związku Autorów i Kompozytorów Polskich

 • Przepisy prawa związane z prawami autorskimi
 • Obowiązki związane z publicznym odtwarzaniem muzyki i wideo
 • Zasady przeprowadzenia kontroli
 • Konsekwencje nieprawidłowości podczas kontroli